Осветление

Осветлението е важен аспект на електрообзавеждането на всяка сграда, независимо дали е жилищна, търговска, с обществени или промишлени функции. Освен чисто практическата си цел да осветява и улеснява човешката дейност, то има още декоративни задачи и изразено психологическо влияние върху хората. Изгражда се според изискванията на няколко наредби и БДС EN 12464-1:2002. 
Вътрешните осветителни инсталации е добре да се реализират като отделни кръгове, за да не остава на тъмно, при евентуална авария в някой от тях, цялата сграда. Трябва да се предвиди: 
дежурно осветление – особено в промишлените и обществени сгради. То е на самостоятелен кръг, който е под напрежение и при изключен бушон. Задачата му е да осигури бърз и безопасен достъп до таблото. 
Аварийно осветление – може да бъде решено като самостоятелна система и да се захранва от батерии, за да изпълнява ролята си оптимално и при големи аварии. 
Евакуационно осветление – указва пътя на евентуална евакуация. 
Интериорно осветление – дели се на общо и локално според мястото на светлоизточника. Най-често се използват смесени системи. 

Външните осветителни инсталации включват: 
• фасадно, 
• улично, 
• парково, 
• рекламно осветление. 

При проектирането на съответната осветителна инсталация за ниско напрежение, ние – от „Митов Инженеринг“ ЕООД – отчитаме изцяло предвидените дейности и определената в нормативите осветеност за тях. Това определя както локациите и начина на монтаж на осветителните тела, така и броя и мощността им, вида на ключовете и т. н. 
Потърсете ни, за да обсъдим възможностите за ефективно управление на осветлението във вашата сграда и използването на високоефективното LED осветление. 

LED осветлениe

Монтаж на стълбищно осветление