Електрически измервания

"Митов Инженеринг" ЕООД извършва следните електрически измервания:

Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

Импеданс на контура „фаза-защитен проводник"

Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации

Съпротивление на защитни заземителни инсталации

Съпротивление на изолация

Контрол на защитни прекъсвачи

Микроклимат на работната среда

Температура, относителна влажност и скорост на въздуха

Осветеност на работната среда

Шум на работната среда

Контрол /измерване/ на климатични и вентилационни инсталации